Can Artificial Intelligence improve search engines?

Annotate items with most relevant search phrases

Join

Regulamin Konkursu "Data Ninja"
(dalej Regulamin)

§ 1 Organizacja Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu "Data Ninja" (zwanego dalej "Konkursem") jest Grupa OLX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-872 Poznań, przy ul. Królowej Jadwigi 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000568963, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995 (dalej "Organizator").
 2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Organizator przeprowadza Konkurs na stronie internetowej dataninja.olx.pl (dalej "Strona Konkursu").
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest w czasie trwania Konkursu oraz w terminie 7 dni od dnia jego zakończenia na Stronie Konkursu.

§ 2 Zasady Konkursu

 1. W Konkursie może wziąć udział osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. Jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, przebywającą lub zameldowaną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na obywatelstwo.
  2. Jest studentem lub doktorantem uczelni wyższej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i w momencie rejestracji posiada aktywne konto poczty elektronicznej w domenie lub poddomenie specyficznej dla danej uczelni.
  3. Spełnia wymogi wskazane w niniejszym Regulaminie.
 2. Spełniająca powyższe warunki osoba uczestnicząca w Konkursie zwana jest dalej w treści Regulaminu "Uczestnikiem".
 3. Organizator posiada listę zweryfikowanych domen uczelni wyższych, o której mowa w ust. 1.b. powyżej. W przypadku jej niekompletności Uczestnik może zgłosić do weryfikacji domenę swojej uczelni za pomocą formularza na Stronie Konkursu.
 4. Uczestnicy biorą udział w Konkursie jako zespół (dalej "Zespół"). Zespół może tworzyć jeden lub dwóch Uczestników.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby działające na zlecenie Organizatora w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także najbliżsi członkowie rodziny wszystkich wymienionych wcześniej osób, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz wykluczenia z udziału w Konkursie osób, których działania są niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
 7. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy podać swój adres e-mail w formularzu dostępnym na Stronie Konkursu. Na podany adres e-mail zostanie przesłany ciąg znaków (dalej "Token") umożliwiający dostęp do narzędzi Konkursowych udostępnionych na Stronie Konkursu (zwanych dalej "Platformą Konkursową").
 8. Token umożliwiający dostęp do Platformy konkursowej ważny jest do dnia zakończenia Konkursu. Uczestnik może wygenerować nowy Token w sposób opisany w ust. 7 powyżej.
 9. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść poprzez zaznaczenie pola akceptacji Regulaminu Konkursu.
 10. Uczestnik za pomocą Platformy konkursowej może utworzyć Zespół. Osoba, która utworzyła Zespół zwana będzie Właścicielem Zespołu (dalej "Właściciel Zespołu").
 11. Właściciel Zespołu za pomocą Platformy konkursowej może wysłać zaproszenie do dołączenia innych Uczestników do jego Zespołu (dalej "Zaproszenie").
 12. Zaproszony za pomocą Platformy konkursowej Uczestnik może dołączyć do Zespołu. Wymogiem dołączenia jest odpowiedź na Zaproszenie. Taki Uczestnik zwany będzie dalej Członkiem Zespołu (dalej "Członek Zespołu").
 13. Właściciel Zespołu może odpowiedzieć na Zaproszenie, tylko jeśli jego Zespół nie ma żadnych innych Członków Zespołu. Wówczas jego Zespół staje się nieaktywny, a on sam przestaje być Właścicielem Zespołu.
 14. W celu opuszczenia Zespołu przez Członka Zespołu należy skontaktować się z Organizatorem.
 15. Zmiany w Zespołach możliwe są do dnia 8.02.2019 roku, do godziny 23:59:59.
 16. Właściciel zespołu za pomocą Platformy konkursowej może zdefiniować nazwę, pod którą będzie funkcjonował w Platformie konkursowej jego Zespół.
 17. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto.
 18. Osoba, która przystąpiła do Konkursu na warunkach wskazanych powyżej jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.
 19. Konkurs rozpoczyna się w dniu 7.11.2018 roku o godzinie 15:00:00, a kończy 8.03.2019 roku o godzinie 23:59:59.
 20. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 31.03.2019 roku poprzez opublikowanie wyników Konkursu na Stronie Konkursu.
 21. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będą przedstawiciele Organizatora.

§ 3 Własność intelektualna

 1. Dane lub zbiory danych, do których, po spełnieniu warunków opisanych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik otrzyma dostęp (zwane dalej łącznie: "Danymi"), mogą być wykorzystywane przez Uczestnika wyłącznie w sposób i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Dane i wszystkie informacje, które Uczestnik uzyskał lub wygenerował z Danych mogą być wykorzystywane tylko dla celów opisanych w Regulaminie wyłącznie w okresie trwania Konkursu oraz w celu przygotowania rozwiązania Konkursu (dalej "Rozwiązanie").
 3. Uczestnik gwarantuje zachowanie wszystkich możliwych środków ostrożności i zapewnia że Dane nie zostaną przekazane osobom, które nie są Uczestnikami Konkursu, w szczególności w wyniku przesyłania, powielania, publikowania, utrwalania lub innych czynności podejmowanych przez Uczestnika.
 4. Uczestnik jest zobligowany do niezwłocznego powiadomienia Organizatora o wszelkich okolicznościach, których wystąpienie może umożliwić uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do Danych przez osoby trzecie.
 5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w Konkursie nie jest równoważne z otrzymaniem licencji lub jakichkolwiek praw do Danych, za wyjątkiem prawa do korzystania z danych w sposób opisany w Regulaminie w celu przygotowania Rozwiązania Konkursu, wszelkie prawa do Danych oraz do wygenerowanych na ich podstawie informacji przysługują Organizatorowi.
 6. Uczestnicy nie mogą wykorzystywać innych zbiorów danych niż Dane, chyba że Regulamin wyraźnie wskazuje inaczej.
 7. Uczestnik jest zobowiązany do nieudostępniania jakimkolwiek osobom trzecim przygotowanych przez siebie Rozwiązań Konkursu lub informacji na temat Rozwiązań Konkursu.
 8. Uczestnicy po zakończeniu Konkursu mogą upublicznić Rozwiązania Konkursu lub ich części wyłącznie pod warunkiem, że nie można z nich uzyskać żadnych informacji na temat Danych (w szczególności informacji statystycznych, charakterystyk itp.), po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Organizatora.

§ 4 Przebieg Konkursu

 1. Dane niezbędne do przygotowania Rozwiązania zostaną udostępnione Uczestnikom na Platformie Konkursowej dopiero po otrzymaniu przez Organizatora podpisanej przez Uczestnika akceptacji Regulaminu. Uczestnik przekazuje ją Organizatorowi w formie elektronicznej za pomocą Platformy konkursowej.
 2. Poprawny, dokładny i aktualny opis Danych znajduje się na Platformie konkursowej.
 3. Dane podzielone są na dwa zbiory. Każdy ze zbiorów składa się z informacji o ogłoszeniach z serwisu olx.pl:
  1. Zbiór uczący z danymi wraz z informacją uczącą (dalej "Etykietami"), będącą zbiorem istotnych zapytań dla każdego ogłoszenia
  2. Zbiór testowy (dalej "Zbiór testowy”) z danymi bez informacji o Etykietach. Organizator dysponuje zbiorem danych, który zawiera te same dane co Zbiór testowy wraz z informacją o Etykietach (dalej "Zbiór weryfikujący"), który nie jest udostępniany Uczestnikom.
 4. Uczestnik nie jest uprawniony do wykorzystania danych ze Zbiorów do celów innych niż realizacja zadania konkursowego. Każde nieuprawnione wykorzystanie danych w sposób opisany w zdaniu poprzednim, będzie podstawą do dyskwalifikacji Uczestnika oraz podjęcia odpowiednich działań przez administratora danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Zadaniem konkursowym jest stworzenie przez Uczestników oprogramowania (dalej "Model predykcyjny"), które będzie w stanie na podstawie danych zawartych w Zbiorze uczącym, nauczyć się przewidywać jaki zbiór Etykiet, które powinno mieć dowolne ogłoszenie (w szczególności każde ogłoszenie ze Zbioru testowego) (dalej "Zadanie konkursowe").
 6. Model predykcyjny musi generować wynik swojego działania do pliku w formacie .csv lub .tsv. Poprawny, dokładny i aktualny format pliku Rozwiązań znajduje się na Stronie Konkursu a Organizator zastrzega sobie prawo do jego zmiany podczas trwania Konkursu.
 7. Uczestnik przy tworzeniu Rozwiązania przez Model predykcyjny może korzystać wyłącznie z oprogramowania, technologii lub metod udostępnianych na podstawie licencji wymienionych na liście licencji dostępnej pod adresem http://opensource.org
 8. Uczestnicy za pomocą formularza dostępnego na Platformie konkursowej zgłaszają swoje Rozwiązania. Przyjęcie przez Organizatora zgłoszenia Rozwiązania sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym, który zawiera unikalny identyfikator Rozwiązania. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub reklamacji dotyczących Rozwiązania, konieczne jest podanie przez Uczestnika przydzielonego unikalnego identyfikatora do tego Rozwiązania.
 9. Rozwiązania wysłane po dacie zakończenia Konkursu nie zostaną przyjęte przez Organizatora.
 10. Uczestnik może wysłać nie więcej niż pięć Rozwiązań dziennie.
 11. Rozwiązania będą oceniane za pomocą miary Rozwiązania (dalej "Miara"). Miara jest średnią arytmetyczną miary jakości (dalej "Miara jakości") dla każdego zbioru Etykiet. Miara jakości to średnia precyzji na pierwszym (ang. precision at 1), trzecim (ang. precision at 3) i piątym (ang. precision at 5) miejscu. Miara jakości wyrażona jest wzorem:

gdzie L to ilość wszystkich Etykiet, to wektor przewidzianych ocen dla Etykiet, to wektor prawdziwych Etykiet, zwraca k indeksów najwyżej rangowanych Etykiet w wektorze y w kolejności malejącej.

Zapis LaTeX:

\text{Precision}@k(\hat{\mathbf y}) = \text{P}@k(\hat{\mathbf y}) = \frac{1}{k} \sum_{l\in \text{rank}_k (\hat{\mathbf y})} \mathbf y_l

\text{AverageP}@1,3,5(\hat{\mathbf y}) = (\text{P}@1(\hat{\mathbf y}) + \text{P}@3(\hat{\mathbf y}) + \text{P}@5(\hat{\mathbf y}))/3

 1. Proces oceny Rozwiązania polega na zmierzeniu Rozwiązania wygenerowanego przez Model predykcyjny za pomocą Miary.
 2. Zmierzona wartość Miary dla całego Rozwiązania, stanowi numeryczną ocenę Rozwiązania (dalej "Ocena"). Im lepsza Ocena, tym Rozwiązanie uznawane jest za lepsze.
 3. Na Stronie Konkursu zostanie opublikowana lista Zespołów (dalej "Tablica wyników"), którzy przesłali Rozwiązania oraz które otrzymały Ocenę. Lista będzie aktualizowana nie rzadziej niż raz dziennie. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania tej listy, usuwając z niej osoby, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Tablica wyników wyliczana jest na podstawie miejsca zajmowanego przez Rozwiązanie według Oceny wyliczonej na 30% Zbioru weryfikującego.
 5. Organizator będzie dysponował Tablicą wyników wyliczoną na podstawie Oceny wyliczonej na 100% Zbioru weryfikującego (dalej "Tablica wyników ostatecznych").
 6. Trzy najlepsze Zespoły z Tablicy wyników ostatecznych zostaną zwycięzcami (dalej "Zwycięzcy Konkursu").
 7. Opublikowanie listy Zwycięzców Konkursu jest jednoznaczne z rozstrzygnięciem Konkursu, zgodnie z § 2 ust. 20 niniejszego Regulaminu.
 8. Po opublikowaniu rozstrzygnięcia, zgodnie z § 2 ust. 20 Regulaminu, Zwycięzcy otrzymają wiadomość e-mail z informacjami dotyczącymi zobowiązań Zwycięzców, o których mowa w § 6 niniejszego Regulaminu, wraz z prośbą o skontaktowanie się z Organizatorem w celu ich realizacji oraz odbioru nagrody na poniższy adres e-mail: mwydmuch@olx.pl.
 9. Nieskontaktowanie się z Organizatorem w ciągu 7 dni lub niewypełnienie zobowiązań Zwycięzcy, o których mowa w § 6 Regulaminu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora, o której mowa w ust. 18 powyżej, skutkuje utratą prawa do otrzymania nagrody. W takim przypadku o losie nagrody rozstrzyga Organizator.

§ 5 Nagrody

 1. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące Nagrody:
  1. Główna nagroda pieniężna w wysokości: 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) dla Zespołu, który uzyskał najlepsze miejsce w Tablicy wyników ostatecznych;
  2. Nagroda pieniężna w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) dla Zespołu, który uzyskał drugą pozycję w Tablicy wyników ostatecznych;
  3. Nagrody pieniężna w wysokości 1.500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) dla Zespołu, który uzyskał trzecią pozycję w Tablicy wyników ostatecznych;
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia puli nagród lub przyznania dodatkowych nagród poza tymi, wskazanymi w ust. 1 powyżej.
 3. Warunkiem przyznania nagrody jest wypełnienie zobowiązań określonych w § 6 niniejszego Regulaminu w szczególności zawarcia przez Zwycięzcę oraz Organizatora umowy o przeniesienie na Organizatora majątkowych praw autorskich do Rozwiązania, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. W przypadku uzyskania takiej samej Oceny Rozwiązania ostatecznego przez dwa lub więcej Zespołów, o kolejności w Rankingu decyduje czas i data wysłania Rozwiązania Ostatecznego - Rozwiązanie Ostateczne wysłane wcześniej uzyskuje wyższą pozycję w Rankingu.
 5. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagród związanych z Konkursem, Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody, tj. równowartość 11,11% wartości nagrody, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku. Przed wydaniem nagród Organizator pobierze od zdobywcy nagrody podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku z nagrodą dodatkową, o której mowa powyżej .
 6. Nagroda nie może być wymieniona na inną.
 7. Nagroda nie może być wymieniona na jej równowartość pieniężną.
 8. Nagroda zostanie podzielona równo między wszystkich Uczestników Zespołu (niezależnie od pełnionej roli w Zespole) i zaokrąglona w dół do pełnych złotówek.
 9. Nagrody pieniężne zostaną przekazane na konta bankowe wskazane przez Zwycięzców, po dokonaniu weryfikacji danych adresowych Zwycięzców, w terminie 4 tygodni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 10. Warunkiem wydania nagrody jest wypełnienie zobowiązań Zwycięzcy, o których mowa w § 6 Regulaminu oraz podanie danych osobowych, które umożliwią Organizatorowi poprawne rozliczenie podatku dochodowego.
 11. Uczestnik może podjąć decyzję o rezygnacji z otrzymania Nagrody informując o tym Organizatora w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. W przypadku gdy jedna osoba z Zespołu zrzeka się nagrody, nagroda przechodzi w całości na pozostałych Uczestników wchodzących w skład Zespołu.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo zdyskwalifikować Uczestnika gdy:
  1. Zajdzie podejrzenie oszustwa;
  2. Uczestnik był zarejestrowany jako członek kilku Zespołów;
  3. Uczestnik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu.
 13. Zdyskwalifikowany Uczestnik nie będzie brany pod uwagę przy rozstrzygnięciu wyników Konkursu.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo zdyskwalifikować Zespoły, w skład których wchodził zdyskwalifikowany Uczestnik.

§ 6 Zobowiązania Zwycięzców

 1. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani do przekazania w ciągu 30 dni od dnia otrzymania informacji o rozstrzygnięciu Konkursu, o której mowa w § 4 ust. 18 Regulaminu, Modelu predykcyjnego umożliwiającego wygenerowanie ich Rozwiązania Ostatecznego. Zwycięzca jest zobligowany do załączenia dokumentacji do Modelu predykcyjnego (dalej "Dokumentacja"). Wszystkie materiały, o których mowa w zdaniu poprzedzającym należy przesłać na adres mwydmuch@olx.pl
 2. Dokumentacja powinna zostać dostarczona w formie elektronicznej w formacie PDF (tekst, tabele, obrazy) i składać się z następujących sekcji:
  1. Podsumowanie (kilka zdań podsumowujących główne podejście do zbudowania modelu, włączając w to: wiodące reguły przy wyborze i/lub generacji cech, użyte techniki nauki, zewnętrzne źródła danych).
  2. Opis wyboru i generacji cech ze zbioru treningowego. Szczegóły sposobu generowania cech, lista z krótkim opisem i charakterystyką kluczowych cech.
  3. Techniki modelowania i uczenia. Szczegółowy opis wszystkich technik użytych w końcowym modelu. Jeśli techniki były łączone lub składane, również opis tego procesu. Jeśli były użyte zewnętrzne dane - opis sposobu pozyskania i zastosowania.
  4. Dokumentacja kodu. Wystarczający jest opis funkcji, jej parametrów i wyjścia.
  5. Lista wszystkich zależności (biblioteki, funkcje, pakiety, zewnętrzny kod).
  6. Opis sposobu uruchamiania modelu (odpowiednik pliku readme).
  7. Dodatkowe komentarze i obserwacje o zbiorze danych, procesie tworzenia modelu (w tym inne niewykorzystane podejścia, porównania itd.).
  8. Odniesienia do literatury, stron internetowych i zewnętrznych źródeł informacji.
 3. W przypadku, gdy w Rozwiązaniu został użyty kod źródłowy, którego autorem nie jest Uczestnik, który jest twórcą tego Rozwiązania, Uczestnik zobowiązany jest wskazać autorów wykorzystanego kodu wraz z odpowiednią licencją zezwalającą na wykorzystanie tego kodu.
 4. Nadesłane opracowanie nie może zawierać informacji poufnych, ani też być przedmiotem procesu patentowego.
 5. Nadesłane opracowanie nie może naruszać istniejących patentów, praw autorskich i znaków towarowych innych podmiotów.
 6. Nadesłane opracowanie nie może zawierać złośliwego oprogramowania takiego jak Trojany, Wirusy, Malware itp.
 7. Nadesłane opracowanie nie może być częścią rozwiązania wykorzystywanego w innym tego typu Konkursie w przeszłości.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w formie zgłoszenia reklamacyjnego, mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, tj. do dnia 15.03.2019 roku. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora: Grupa OLX sp. z o.o., 61-872 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 43 z dopiskiem „Reklamacja – Data Ninja”.
 2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie i na podany wyżej adres.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane Reklamującego, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 4. Przedmiotem ani podstawą reklamacji nie może być ocena podjętej przez Komisję decyzji co do wyboru zwycięzców Konkursu.
 5. Reklamacje rozpatruje komisja Konkursowa złożona z osób będących przedstawicielami Organizatora.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 7. O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem poleconym, wysłanym na adres Reklamującego.
 8. Po wyczerpaniu postępowania, określonego w niniejszym paragrafie, wszelkie spory mogą być rozpatrywane wyłącznie na drodze postępowania sądowego przez właściwy Sąd powszechny.

§ 8 Dane Osobowe

 1. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że Organizator będzie przetwarzał podane przez nich dane osobowe w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz dla celów podatkowych i rachunkowych przez czas niezbędny do wykonania wskazanych celów.
 2. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – dalej „RODO”.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 4. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do usunięcia, do sprzeciwu oraz do ich przenoszenia. W celu skorzystania z któregokolwiek z ww. praw powinien skontaktować się z Organizatorem na adres mwydmuch@olx.pl.
 5. Podanie danych osobowych pozostaje dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik jest uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik biorący udział w Konkursie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora i na Stronie Konkursu.
 3. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie, wyraża zgodę na opublikowanie jego danych w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w szczególności na stronach internetowych Organizatora, a także zgadza się na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
 4. Zwycięzcy Konkursu zgadzają się na wykorzystanie zebranych danych dla celów związanych ze sprawozdawczością podatkową i księgową oraz potrzeb kontaktów, w przedmiocie przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu lub indywidualnego komunikowania się w związku z Konkursem.
 5. Uczestnik zgadza się na wykorzystanie mechanizmu Cookies do tych z wymienionych z czynności pobierania danych, które będą wymagały wykorzystania tego mechanizmu. Cookies są informacją zamieszczoną na komputerze Użytkownika i umożliwiają identyfikację komputera. Cookies są powszechnie stosowane przez liczne witryny internetowe. Informacje te wskazują w jaki sposób i kiedy Uczestnicy korzystają z serwisu, dzięki czemu są pomocne w ciągłym ulepszaniu stron internetowych Organizatora.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w odpowiedzi na informację o wygranej, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 7. Wszelkie zgłoszenia naruszenia Regulaminu przez Uczestników Konkursu należy kierować na adres: mwydmuch@olx.pl
 8. Udział Uczestnika w Konkursie nie stanowi podstawy żądania przez niego jakiegokolwiek wynagrodzenia.
 9. W przypadku zmiany danych Uczestnika, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie.
 10. Wszystkie koszty związane z opłatą za dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestnika Konkursu.
 11. Wszelkie materiały promujące Konkurs mają charakter reklamowy, natomiast wiążący charakter mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
 12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
 13. Organizator zastrzega następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Platformy konkursowej: przeglądarka internetowa Internet Explorer co najmniej w wersji 10.0, Chrome co najmniej w wersji 35.0, FireFox co najmniej w wersji 31.0 lub Safari w wersji co najmniej 8.0 oraz urządzenie klasy PC Intel CoreDuo min. 2GHz, 1GB RAM.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, przerwania Konkursu lub jego wcześniejszego zakończenia.
 • AWS
 • Poznan University of Technology
 • Afera
 • Życie Uniwersyteckie